[PHP] Jak utworzyć katalog?

Tworzenie katalogu w PHP jest bardzo proste i sprowadza się do wywołania jednej funkcji - mkdir. Funkcja ta przyjmuje 4 argumenty, w tym 1 wymagany. Argumentem wymaganym jest ścieżka katalogu. Pozostałe trzy argumenty są opcjonalne, a są to:

  • (int) $mode - tryb dostępu (domyślnie 0777);
  • (bool) $recursive - pozwala na tworzenie podkatalogów określonych w ścieżce (domyślnie FALSE);
  • (resource) $context;

Tworzenie katalogu

W poniższym przykładzie utworzony zostanie katalog "cache":

<?php
  
  mkdir('/app/cache');

W kolejnym przykładzie utworzone zostaną kolejno katalogi: cache, photos i thumbs:

<?php
  
  mkdir('/cache/photos/thumbs', 0777, TRUE);

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode