Błędy HTTP

Błędy HTTP są częstym wystąpieniem podczas przesyłania danych w internecie. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nieprawidłowe żądania, błędne konfiguracje serwera lub problemy z połączeniem sieciowym. Błędy HTTP są zazwyczaj identyfikowane za pomocą kodów statusu, takich jak 404 (Nie znaleziono) lub 500 (Wewnętrzny błąd serwera). W przypadku napotkania błędu HTTP, ważne jest zrozumienie przyczyny i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji lub strony internetowej.

Oto lista błędów HTTP wraz z opisami:

Błąd klienta

Kod statusu z klasy błąd klienta wysyłany jest wtedy, gdy przeglądarka wysłała niepoprawne zapytanie lub w zapytaniu był jakiś błąd. Serwer może odpowiedzieć informacją z wyjaśnieniem.

400 Bad Request

Kod statusu 400 (Bad Request) wysyłany jest w przypadku niepoprawnie wysłanego żądania, np. niepoprawnej składni.

403 Forbidden

Kod statusu 403 (Forbidden) wysyłany jest w przypadku odmowy przez serwer autoryzacji. Jeśli w żądaniu były wysłane dane autoryzacyjne, serwer uważa je za niewystarczające. Serwer może odpowiedzieć informacją z wyjaśnieniem.

404 Not Found

Kod statusu 404 (Not Found) wysyłany jest w przypadku nie znalezienia przez serwer zasobu odpowiadającego wysłanemu zapytaniu lub nie chce ujawnić tego zasobu.

405 Method Not Allowed

Kod statusu 405 (Method Not Allowed) wysyłany jest w przypadku żądania wysłanego niedozwoloną metodą. Serwer w odpowiedzi musi podać aktualnie wspierane metody.

406 Not Acceptable

Kod statusu 406 (Not Acceptable) wysyłany jest w przypadku braku odpowiedniej reprezentacji zasobu, która byłaby akceptowalna dla klienta.

408 Request Timeout

Kod statusu 408 (Request Timeout) wysyłany jest w przypadku nie otrzymania przez serwer kompletnego żądania w czasie, który na to przygotował.

409 Conflict

Kod statusu 409 (Conflict) wysyłany jest w przypadku, gdy żądanie nie może zostać ukończone z powodu konfliktu z bieżącym stanem zasobu docelowego. Serwer w odpowiedzi powinien podać odpowiednie informacje, aby użytkownik mógł rozpoznać źródło konfliktu.

410 Gone

Kod błędu 410 (Gone) wysyłany jest w przypadku trwałego braku żądanego zasobu na serwerze.

411 Length Required

Kod statusu 411 (Length Required) wysyłany jest w przypadku nieodpowiedniej ilości znaków w zapytaniu. Zapytanie można powtórzyć z wypełnionym nagłówkiem Content-Length.

413 Payload Too Large

Kod statusu 413 (Payload Too Large) wysyłany jest w przypadku przekroczenia dozwolonej wielkości wysyłanych danych. Np. uploadowany plik jest zbyt duży.

414 URI Too Long

Kod statusu 414 (URI Too Long) wysyłany jest w przypadku zbyt długiego URI żądania niż ten, który serwer może obsłużyć.

415 Unsupported Media Type

Kod statusu 415 (Unsupported Media Type) wysyłany jest w przypadku, gdy treść w zadaniu jest w nieobsługiwanym formacie. Kod ten może być wysłany np. przy błędnym kodowaniu treści przekazywanych w żądaniu.

Błąd serwera

Kod statusu z klasy błąd serwera jest wysyłany wtedy, gdy serwer nie jest w stanie zrealizować żądania np. z powodu błędu. Odpowiedź serwera w takim przypadku powinna zawierać nagłówek z wyjaśnieniem.

500 Internal Server Error

Kod statusu 500 (Internal Server Error) wysyłany jest w przypadku napotkania przez serwer nieoczekiwanego błędu uniemożliwiającego spełnienie żądania.

501 Not Implemented

Kod statusu 501 (Not Implemented) wysyłany jest w przypadku, gdy serwer nie posiada funkcjonalności wymaganych do spełnienia żądania lub nie rozpoznaje metody żądania.

502 Bad Gateway

Kod statusu 502 (Bad Gateway) wysyłany jest w przypadku, gdy serwer pełniąc rolę bramy lub serwera proxy otrzymał niepoprawną odpowiedź z serwera pocztowego, do którego uzyskał dostęp podczas próby spełnienia żądania.

503 Service Unavailable

Kod statusu 503 (Service Unavailable) wysyłany jest w przypadku, gdy serwer tymczasowo nie jest w stanie aktualnie spełnić żądania np. z powodu awarii.

504 Gateway Timeout

Kod statusu 504 (Gateway Timeout) wysyłany jest w przypadku, gdy serwer pełniąc rolę bramy lub serwera proxy nie otrzymał w odpowiednim czasie odpowiedzi od serwera nadrzędnego, do którego musiał uzyskać dostęp w celu spełnienia żądania.

505 HTTP Version Not Supported

Kod statusu 505 (HTTP Version Not Supported) wysyłany jest w przypadku nie możności lub odmowy przez serwer obsługi żądania wysłanego wersją HTTP użytą do wysłania żądania.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode