[PHP] Generowanie plików PDF

PHP oferuje wiele gotowych rozwiązań, jednym z nich jest biblioteka do generowania plików PDF - FPDF.

Przykład generowania PDF

require('fpdf/fpdf.php');

class MyPDF extends FPDF {

  function Header() {
  
    // Definiowanie nagłówka
    $this->SetFont('Arial','B',14);
    $this->Cell(0,10,'Przykładowy nagłówek',0,1,'C');
    
  }

  function Footer() {
  
    // Definiowanie stopki
    $this->SetY(-15);
    $this->SetFont('Arial','I',8);
    $this->Cell(0,10,'Strona '.$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C');
    
  }

  function Content() {
  
    // Definiowanie treści
    $this->SetFont('Arial','',12);
    $this->Cell(0,10,'To jest treść mojego pliku PDF.',0,1);
    
  }
  
}

$pdf = new MyPDF();
$pdf->AliasNbPages();
$pdf->AddPage();
$pdf->Content();
$pdf->Output('example.pdf', 'D');

W powyższym przykładzie tworzymy klasę potomną MyPDF klasy FPDF z metodami, które utworzą nasz dokument. Następnie tworzymy obiekt tej klasy, wywołujemy metody i gotowe. Teraz wystarczy uruchomić skrypt, a przeglądarka powinna zapytać o otworzenie lub zapis pliku PDF.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode