[PHP|Laravel] Tworzymy blog, część 3 - kontroler i model

Pora na część poświęconą utworzeniu kontroltera i modelu do obsługi naszego bloga, a raczej postów.

Kontroler PostController

Utwórz plik kontrolera PostController poleceniem php artisan make:controller PostController lub ręcznie w swoim edytorze i dopisz odpowiednie metody:

<?php

namespace AppHttpControllers;

use AppModelsPost;
use IlluminateHttpRequest;

class PostController extends Controller
{
  /**
   * Wyświetlanie listy postów.
   */
  public function index()
  {
    $posts = Post::all();
    return view('posts.index', compact('posts'));
  }
  
  /**
   * Wyświetlanie pojedynczego posta.
   */
  public function single($id)
  {
    $post = Post::findOrFail($id);
    
    return view('posts.single', ['post' => $post])->with('title', $post->title);

  }

  /**
   * Wyświetlanie formularza tworzenia nowego posta.
   */
  public function create()
  {
    return view('posts.create');
  }

  /**
   * Zapisywanie nowego posta.
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'title' => 'required',
      'content' => 'required',
    ]);

    Post::create($request->all());

    return redirect()->route('posts.index')
      ->with('success', 'Post created successfully.');
  }

  /**
   * Wyświetlanie formularza edycji posta.
   */
  public function edit(Post $post)
  {
    return view('posts.edit', compact('post'));
  }

  /**
   * Aktualizowanie posta.
   */
  public function update(Request $request, Post $post)
  {
    $request->validate([
      'title' => 'required',
      'content' => 'required',
    ]);

    $post->update($request->all());

    return redirect()->route('posts.index')
      ->with('success', 'Post updated successfully.');
  }

  /**
   * Usuwanie posta.
   */
  public function destroy(Post $post)
  {
    $post->delete();

    return redirect()->route('posts.index')
      ->with('success', 'Post deleted successfully.');
  }
}

Model Post

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  protected $fillable = [
    'title',
    'content',
  ];
}

Po utworzeniu kontroltera i modelu do obsługi postów, możesz przejść do kolejnej części: Tworzenie bloga w Laravel, część 4 - widoki.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode