[C#|.NET] Obsługa plików i strumieni

Programowanie w C# .NET oferuje wiele narzędzi i bibliotek do obsługi plików i strumieni. W tym artykule dowiesz się, jak efektywnie zarządzać operacjami odczytu, zapisu i manipulacji plikami oraz jak korzystać ze strumieni w celu przesyłania danych między różnymi źródłami.

Podstawowe operacje na plikach

C# .NET dostarcza kilka klas, które ułatwiają podstawowe operacje na plikach. Przykładowe operacje to: odczyt danych z pliku, zapis danych do pliku, tworzenie i usuwanie plików.

Odczyt danych z pliku

Aby odczytać dane z pliku, możemy skorzystać z klasy StreamReader. Poniższy przykład ilustruje, jak odczytać zawartość pliku tekstowego:

string path = "sciezka/do/pliku.txt";
using (StreamReader sr = new StreamReader(path))
{
  string line;
  while ((line = sr.ReadLine()) != null)
  {
    Console.WriteLine(line);
  }
}

Zapis danych do pliku

Aby zapisać dane do pliku, możemy skorzystać z klasy StreamWriter. Poniższy przykład pokazuje, jak zapisać zawartość tablicy stringów do pliku tekstowego:

string path = "sciezka/do/pliku.txt";
string[] lines = { "Linia 1", "Linia 2", "Linia 3" };
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(path))
{
  foreach (string line in lines)
  {
    sw.WriteLine(line);
  }
}

Tworzenie i usuwanie plików

Aby utworzyć nowy plik, możemy skorzystać z klasy File i jej metody Create. Poniższy przykład ilustruje, jak utworzyć nowy plik:

string path = "sciezka/do/nowego/pliku.txt";
if (!File.Exists(path))
{
  using (FileStream fs = File.Create(path))
  {
    // Dodajemy ewentualną logikę inicjalizacji pliku
  }
}

Aby usunąć istniejący plik, możemy skorzystać z klasy File i jej metody Delete. Poniższy przykład pokazuje, jak usunąć plik:

string path = "sciezka/do/pliku.txt";
if (File.Exists(path))
{
  File.Delete(path);
}

Praca ze strumieniami

Strumienie w C# .NET są używane do przesyłania danych między różnymi źródłami, takimi jak pliki, pamięć, sieć itp. Dzięki strumieniom możemy efektywnie przekazywać dane w sposób blokowy.

Odczyt ze strumienia

Aby odczytać dane ze strumienia, możemy skorzystać z klasy StreamReader. Poniższy przykład ilustruje, jak odczytać dane ze strumienia:

using (StreamReader sr = new StreamReader(stream))
{
  string line;
  while ((line = sr.ReadLine()) != null)
  {
    Console.WriteLine(line);
  }
}

Zapis do strumienia

Aby zapisać dane do strumienia, możemy skorzystać z klasy StreamWriter. Poniższy przykład pokazuje, jak zapisać dane do strumienia:

using (StreamWriter sw = new StreamWriter(stream))
{
  string line = "Przykładowa linia";
  sw.WriteLine(line);
}

Kilka słów na koniec

W tym artykule przedstawiliśmy podstawowe operacje na plikach oraz pokazaliśmy, jak korzystać ze strumieni w C# .NET. Oczywiście istnieje wiele innych zaawansowanych technik i narzędzi do obsługi plików i strumieni w C# .NET, ale te podstawowe operacje są wystarczające do wielu typowych zastosowań. Teraz możesz komfortowo manipulować plikami i przesyłać dane między różnymi źródłami w swoich aplikacjach.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?