[C++] Piszemy aplikację pogodową, część 2

W tym wpisie stworzymy kod odpowiadający za konfigurację naszej aplikacji pogodowej, a będą to pliki config.hpp i config.cpp. Kod ten zdefiniuje klasę Config z dwiema metodami: create_default_configuration oraz get_option. Pierwsza metoda ma za zadanie stworzyć plik config.cfg z domyślną konfiguracją. Metoda get_option będzie służyła do pobierania danej opcji.

Plik config.hpp

W tym pliku dołączamy bibliotekę iostream i cstdlib oraz deklarujemy pożądaną klasę oraz jej metody.

#ifndef CONFIG_HPP
#define CONFIG_HPP
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

class Config {

 public:
 
 void create_default_configuration();
 
 public:
 
 string get_option(string option_name);

};

#endif

Plik config.cpp

W tym pliku dołączamy wcześniej utworzony plik nagłówkowy config.hpp, bibliotekę filesystem, bibliotekę fstream oraz definiujemy zadeklarowane w pliku nagłówkowym metody klasy Config. UWAGA! Nie zapomnij w miejsce "ApiKey" wpisać swój API key wygenerowany w panelu OpenWeather.

#include "config.hpp"
#include <experimental/filesystem>
#include <fstream>

void Config::create_default_configuration() {
 
 if(!std::experimental::filesystem::exists("config.cfg")) {

 fstream config_file;
 
 config_file.open("config.cfg", ios::out);
 
 if(config_file.good()) {
  
  config_file << "weather_data_url=https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Warszawa&units=metric&mode=json&lang=pl&&appid=ApiKey\n";
  config_file << "get_weather_interval=30\n";
  
  config_file.close();
 
 }
 
 }
 
}

string Config::get_option(string option_name) {
 
 int separator_position;
 string line;
 
 fstream config_file;
 
 config_file.open("config.cfg", ios::in);
 
 if(config_file.good()) {

 while(getline(config_file, line)) {
 
  separator_position = line.find('=');
  string name = line.substr(0, separator_position);
  string option_value = line.substr(separator_position + 1);
 
  if(name != option_name) {
  
  continue;
  
  }
 
  return option_value;
 
 }
 
 }
 
 return "";
 
}

Teraz opiszę pokrótce jakie zadanie mają poszczególne metody. Metoda Config::create_default_configuration ma za zadanie sprawdzić czy istnieje plik config.cfg i jeśli nie to go utworzyć z domyślną zawartością czyli wierszami zawierającymi opcje konfiguracyjne. Pierwszą opcją jest weather_data_url - opcja zawiera url, z którego będą pobierane dane pogodowe. Druga opcja to get_weather_interval - interwał z jakim będą odświeżane dane.
Kolejna metoda - Config::get_option ma za zadanie odczytać plik konfiguracyjny, a następnie pobrać wiersze, odczytać z nich opcje i zwrócić wymaganą wartość. Funkcja ta przyjmuje jeden argument - string option_name - nazwa opcji do zwrócenia.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?