[CPP|WMI] Pierwszy program

W tym wpisie stworzymy pierwszy prosty program w C++ z użyciem biblioteki WMI.

#include <iostream>
#include <comdef.h>
#include <Wbemidl.h>

#pragma comment(lib, "wbemuuid.lib")

int main() {

  HRESULT hres;

  // Inicjalizacja COM
  hres = CoInitializeEx(0, COINIT_MULTITHREADED);
  
  if(FAILED(hres)) {
  
    std::cout << "Nie można zainicjalizować COM!" << std::endl;
    
    return 1;
    
  }

  // Utworzenie sesji WMI
  IWbemLocator* pLoc = 0;
  hres = CoCreateInstance(CLSID_WbemLocator, 0, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IWbemLocator, (LPVOID*)&pLoc);
  
  if(FAILED(hres)) {
  
    std::cout << "Nie można utworzyć sesji WMI!" << std::endl;
    
    CoUninitialize();
    
    return 1;
    
  }

  // Połączenie z lokalnym przestrzenią nazw WMI
  IWbemServices* pSvc = 0;
  hres = pLoc->ConnectServer(_bstr_t(L"ROOT\CIMV2"), NULL, NULL, 0, NULL, 0, 0, &pSvc);
  
  if(FAILED(hres)) {
  
    std::cout << "Nie można połączyć się z przestrzenią nazw WMI!" << std::endl;
    
    pLoc->Release();
    CoUninitialize();
    
    return 1;
    
  }

  // Ustawienie zabezpieczeń dla sesji WMI
  hres = CoSetProxyBlanket(pSvc, RPC_C_AUTHN_WINNT, RPC_C_AUTHZ_NONE, NULL, RPC_C_AUTHN_LEVEL_CALL, RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE, NULL, EOAC_NONE);
  
  if(FAILED(hres)) {
  
    std::cout << "Nie można ustawić zabezpieczeń dla sesji WMI" << std::endl;
    
    pSvc->Release();
    pLoc->Release();
    CoUninitialize();
    
    return 1;
    
  }

  // Wykonanie zapytania WMI
  IEnumWbemClassObject* pEnumerator = 0;
  hres = pSvc->ExecQuery(bstr_t("WQL"), bstr_t("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem"), WBEM_FLAG_FORWARD_ONLY | WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY, NULL, &pEnumerator);
  
  if(FAILED(hres)) {
  
    std::cout << "Nie można wykonać zapytania WMI" << std::endl;
    
    pSvc->Release();
    pLoc->Release();
    CoUninitialize();
    
    return 1;
    
  }

  // Pobranie wyników zapytania WMI
  IWbemClassObject* pclsObj = 0;
  ULONG uReturn = 0;
  
  while(pEnumerator) {
  
    HRESULT hr = pEnumerator->Next(WBEM_INFINITE, 1, &pclsObj, &uReturn);
    
    if(0 == uReturn) {
    
      break;
      
    }

    VARIANT vtProp;
    hr = pclsObj->Get(L"TotalPhysicalMemory", 0, &vtProp, 0, 0);
    
    std::cout << "Zainstalowana pamięć RAM: " << vtProp.llVal / 1024 / 1024 << " MB" << std::endl;
    
    VariantClear(&vtProp);

    pclsObj->Release();
    
  }

  // Zwolnienie zasobów
  pSvc->Release();
  pLoc->Release();
  pEnumerator->Release();
  CoUninitialize();

  return 0;
  
}

Jak widać na powyższym przykładzie, pobierający i wyświetlający informację TYLKO o rozmiarze pamięci RAM program jest dość obszerny pod względem kodu. Można sobie wyobrazić ile linii kodu trzeba byłoby napisać w celu pobrania więcej informacji o systemie lub sprzęcie. Aby to uprościć i zaoszczędzić sobie powtarzania tego samego fragmentu kodu, można stworzyć nakładkę z funkcją tworzącą zapytanie WMI. Można w tym celu wykorzystać szablon. Rozwiązanie takie pozwoli trzymać cały kod do obsługi połączenia i zapytania WMI w jednym pliku.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode