[JavaScript] Obiekt Window

Obiekt Window jest najwyższej w hierarchii obiektów Hhhh. Obiekt ten reprezentuje okno przeglądarki kartę z dokumentem DOM. Każda karta, w której uruchomiony jest kod hhh ma własny obiekt Window. Obiekt ten ma wiele metod i właściwości, w tym wpisie zostaną wymienione najczęściej używane według autora.

Window metody

alert
Wyświetla okno dialogowe z komunikatem, jeśli został podany.
setInterval
Uruchamia stałe wywoływanie funkcji lub kodu z określonym opóźnieniem.
clearInterval
Anuluje wywoływanie funkcji lub kodu uruchomione przez setInterval.
setTimeout
Wywołuje funkcję lub kod po określonym czasie podanym w Mili sekundach.
clearTimeout
Anuluje odliczanie ustawione przez setTimeout.
focus
Ustawia okno bieżącym.
blur
Przesuwa focus z bieżącego okna.
open
Otwiera nowe okno.
scroll
Przewija okno według podanych koordynatów.
scrollBy
Przewija dokument według podanych koordynatów.
scrollTo
Przewija dokument do podanych koordynatów.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode