[PHP] Tworzenie miniaturek obrazów

W tym wpisie stworzymy prosty skrypt tworzący miniaturki obrazów.

Formularz przesyłania obrazka

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prześlij obraz</title>
</head>
<body>
  <h1>Prześlij obraz</h1>
  <p>Prześlij obraz, dla którego chcesz wygenerować miniaturkę.</p>
  <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="image" accept="image/*" required>
    <input type="submit" value="Prześlij">
  </form>
</body>
</html>

Skrypt upload.php

Teraz pora na utworzenie kodu PHP obsługującego upload obrazka:

<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

  $targetDir = 'uploads/';
  $targetFile = $targetDir . basename($_FILES['image']['name']);
  $uploadOk = 1;
  $imageFileType = strtolower(pathinfo($targetFile,PATHINFO_EXTENSION));
  
  // Sprawdzenie, czy przesłany plik jest obrazkiem
  $check = getimagesize($_FILES['image']['tmp_name']);
  if($check === false) {
  
    echo 'Przesłany plik nie jest obrazkiem!';
    $uploadOk = 0;
    
  }
  
  // Sprawdzenie, czy plik już istnieje
  if(file_exists($targetFile)) {
  
    echo 'Plik o tej nazwie już istnieje!';
    $uploadOk = 0;
    
  }
  
  // Sprawdzenie rozmiaru pliku
  if($_FILES['image']['size'] > 10 * 1048576) {
  
    echo 'Przesłany plik jest zbyt duży!';
    $uploadOk = 0;
    
  }
  
  // Dozwolone formaty plików
  $allowedFormats = array('jpg', 'jpeg', 'png', 'gif');
  if(!in_array($imageFileType, $allowedFormats)) {
  
    echo 'Nieprawidłowy typ pliku!';
    $uploadOk = 0;
    
  }
  
  // Jeśli wszystkie warunki są spełnione, przesuń plik do folderu uploads
  if($uploadOk == 1) {
    
    if(move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $targetFile)) {
    
      include_once 'create-thumbnail.php';
      
    }
    
    else {
    
      echo 'Wystąpił błąd podczas przesyłania pliku.';
      
    }
    
  }
  
}

W powyższym kodzie zabezpieczamy przesyłanie pliku ograniczając jego typ do *.jpg, *.jpeg, *.png oraz *.gif oraz rozmiar do 10 MB.

Plik create-thumbnail.php

Zostało jeszcze napisać kilka linii kodu generującego miniaturkę z przesłanego obrazu:

<?php

$targetDir = 'uploads/';
  
$image_path = 'uploads/' . $_FILES['image'];

// Tworzenie miniaturki
$thumbnailDir = 'thumbnails/';
$thumbnailFile = $thumbnailDir . $image;
$thumbnailSize = 200; // Rozmiar miniaturki

// Pobranie informacji o przesłanym obrazku
list($width, $height) = getimagesize($image_path);

// Obliczanie proporcji miniaturki
$ratio = $width / $height;
if($ratio > 1) {
  
  $newWidth = $thumbnailSize;
  $newHeight = $thumbnailSize / $ratio;
}
  
else {
  
  $newWidth = $thumbnailSize * $ratio;
  $newHeight = $thumbnailSize;
    
}

// Tworzenie miniaturki na podstawie oryginalnego obrazka
$source = imagecreatefromjpeg($image_path);
$thumbnail = imagecreatetruecolor($newWidth, $newHeight);
imagecopyresampled($thumbnail, $source, 0, 0, 0, 0, $newWidth, $newHeight, $width, $height);

// Zapisywanie miniaturki
imagejpeg($thumbnail, $thumbnailFile);

// Zwalnianie pamięci
imagedestroy($source);
imagedestroy($thumbnail);

echo 'Miniaturka została utworzona.';

Na koniec zostało stworzenie katalogów uploads oraz thumbnails i nadanie im praw do zapisu - 777.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode